เสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 3 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 3 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ

“ความคืบหน้าของนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจสีเขียว ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12”

โดยการเสวนาครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคืบหน้าของนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจสีเขียวขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งประเด็นการเสวนาประกอบด้วย

1) การดำเนินงานหรือแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว ในเรื่องอะไรบ้าง อย่างไรบ้าง

2) การดำเนินงานมีความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ อย่างไรบ้าง

3) ปัจจัยของความสำเร็จในการดำเนินงาน คืออะไร

4) ปัญหาและอุปสรรค มีอะไรบ้าง และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวอย่างไร

5) ในภาพรวม ประเทศไทยสามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด และควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติให้มากขึ้นได้อย่างไร

ทั้งนี้ ทาง PRO-Green ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

%d bloggers like this: