5 สาระสำคัญเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนจาก National Geographic

  1. The circular economy is bigger than you think – การระลึกเสมอว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการมองภาพทั้งระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่การคิดใหม่ของวิธีการผลิตสินค้าตั้งแต่เริ่มต้น การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น การออกแบบสิ่งของให้สามารถใช้ได้นานขึ้น และการวางแผนเพื่อนำวัสดุกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกครั้ง ซึ่งจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีการลงทุนอย่างมหาศาล ในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลขยะ
  2. For businesses, green is good – ผู้นำทางธุรกิจที่ชาญฉลาดจะยอมรับกฎเกณฑ์ที่ได้รับและเสาะแสวงหาโอกาสในการเติบโต เคียงคู่กับการปกป้องทรัพยากรด้วย ซึ่งจากข้อมูลก็เห็นชัดเจนว่าบริษัทที่เน้นการทำสิ่งที่ดี มักจะได้ผลตอบแทนที่ดีเสมอมา
  3. Cities can lead the way – รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้นำที่สำคัญในการออกนโยบายและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการลงมือทำทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ยกตัวอย่าง เมืองโตรอนโตได้รวบรวมขยะอินทรีย์จากครัวเรือน แล้วเปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถบรรทุกหรือนำไปใช้ทำความร้อน ส่วนในเมืองนิวยอร์คได้ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มรีไซเคิลอย่างเข้มข้น โดยการขยายช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะถูกทิ้งลงถังขยะ โดยให้ภาคธุรกิจกว่า 4,500 แห่ง เน้นการซ่อมแซม การใช้ซ้ำ และการแบ่งปันผลิตภัณฑ์
  4. Carbon needs to be factored in – เราต้องตัดสินใจว่าสิ่งที่เรากำลังจะแก้ปัญหาจริงๆ มันคืออะไรกันแน่ มันง่ายที่จะพูดว่าคุณต้องการกำจัดพลาสติก แต่คุณก็ต้องทดแทนมันด้วยวัสดุชนิดอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากกว่าพลาสติกก็เป็นได้ บางคนก็สนับสนุนนโยบายการลดคาร์บอนอย่างเข้มงวด เช่น นโยบายที่ให้บริษัทรับผิดชอบกับขยะจากผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตามการปล่อยคาร์บอนเป็นลำดับแรก
  5. What you buy—and recycle—matters – ผู้บริโภคต้องแสดงออกถึงความกังวลในปัญหาขยะ โดยเรียกร้องให้บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล และให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นมีโครงการรีไซเคิลที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ยิ่งผู้บริโภคให้คุณค่ากับการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิลมากขึ้นเท่าไหร่ บริษัททั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กก็ต้องเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้นเท่านั้น

    อ้างอิง https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/partner-content-circular-economy-event-recap/
%d bloggers like this: