งานเสวนาวิชาการ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4: ด้านเศรษฐกิจสีเขียว ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ผลกระทบของความสูญเสีย (Loss) และความเสียหาย (Damage) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

📣📣📣 ขอเชิญร่วมรับฟังงานเสวนาวิชาการ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4: ด้านเศรษฐกิจสีเขียว ครั้งที่ 1
ในหัวข้อ “ผลกระทบของความสูญเสีย (Loss) และความเสียหาย (Damage) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
📌วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
โดยงานเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญานี ชวะโนทย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อารียา โอบิเดียกวู
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📌 ท่านที่สนใจสามารถรับชมออนไลน์ผ่านทาง PRO-Green facebook page

%d bloggers like this: