การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย

✨ 📣 ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย 📣 ✨ 📅 วันที่ 28, 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2563📌 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ร่วมสัมมนาโดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผู้อำนวยการผศ.ชล บุนนาค รองผู้อำนวยการดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานสัมมนาประจำปีศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 3 “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต”

งานสัมมนาประจำปีศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 3“การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” จัดโดย ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562เวลา 13.00.16.00 น.ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ https://forms.gle/mvx2A319sJT3hccF8

เสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 3 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 3 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ความคืบหน้าของนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจสีเขียว ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” โดยการเสวนาครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคืบหน้าของนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจสีเขียวขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งประเด็นการเสวนาประกอบด้วย 1) การดำเนินงานหรือแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว ในเรื่องอะไรบ้าง อย่างไรบ้าง 2) การดำเนินงานมีความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ อย่างไรบ้าง 3) ปัจจัยของความสำเร็จในการดำเนินงาน คืออะไร 4) ปัญหาและอุปสรรค มีอะไรบ้าง และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวอย่างไร 5) ในภาพรวม ประเทศไทยสามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด และควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติให้มากขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ ทาง PRO-Green ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กติกาการจัดสรรน้ำผ่านกระบวนการเกม

“โครงการเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กติกาการจัดสรรน้ำผ่านกระบวนการเกม ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส “โครงการเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย” ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อนำเสนอเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดสรรน้ำ ที่เชื่อมโยงมิติทางเศรษฐกิจ สังคม โดยคำนึงถึงความมั่นคงด้านอาหารและทรัพยากรน้ำ และ เพื่อให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดสรรน้ำสามารถเข้าใจในเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ (ค่าใช้จ่ายด้านน้ำ หรือการกำหนดโควตาการใช้น้ำ) เครื่องมือทางสังคม (กติกาทางสังคม) และเครื่องมือทางกายภาพ (ระบบชลประทาน อ่านเก็บน้ำ) ในการจัดสรรน้ำ ตลอดจน เพื่อระดมสมองข้อเสนอแนะเกณฑ์การจัดสรรน้ำใน 10 ปีข้างหน้า สำหรับการบริหารงานลุ่มน้ำในประเทศไทย ผ่านกระบวนการเกมกระดาน (board game) ในโอกาสนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมอุตุนิยมวิทยา กรมเจ้าท่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยContinue reading “การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กติกาการจัดสรรน้ำผ่านกระบวนการเกม”

PRO-Green Meeting The Center for Green Economy (CGE), Taiwan

วันที่ 19 กรกฏาคม 2561, PRO-Green ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับ The Center for Green Economy (CGE) ในสังกัด Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER) จากประเทศไต้หวัน เรื่องนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศไต้หวัน