Download

ธันวาคม 2560
เอกสารเผยแพร่ งานเสวนาประจำปีศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว
หัวข้อ “Thailand 4.0: ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี”

 

มีนาคม 2560

  • ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย “มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียว” [PRO-Green] Call For Concept Papers
  • รูปแบบการเขียนเอกสารเชิงหลักการ [PRO-Green] Concept Paper Form
%d bloggers like this: