เกี่ยวกับศูนย์วิจัยฯ

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

เป็นศูนย์วิจัยที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ นโยบาย และมาตรการ สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียวที่เหมาะสมกับประเทศไทย พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการของนักวิจัยทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงพัฒนาความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่กำหนดนโยบาย กลุ่มธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างข้อเสนอแนะทางนโยบายที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย รวมทั้งนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ สนับสนุนการเรียนการสอน และการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และสาระนิพนธ์แก่นักศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างนักวิจัยในอนาคต

ภารกิจ ศูนย์วิจัยฯ

1. สร้างองค์ความรู้และเครือข่ายนักวิชาการ

  • ติดตาม วิเคราะห์กระแส และสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียว
  • สร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของนักวิชาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

2. ขับเคลื่อนนโยบาย

  • เป็น “กระจกส่อง” นโยบายให้กับรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจสีเขียว
  • พัฒนากลไกเชื่อมประสานทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม
  • นำผลงานไปสู่การใช้งานในเชิงปฏิบัติ

3. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างบุคลากร

  • สนับสนุนการเรียนการสอนจากองค์ความรู้ของศูนย์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กับสังคม
  • จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
  • เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ จัดอบรมและสัมมนาต่อสาธารณะ