7 วิธีเพื่อลดช่องว่างทางการเงินมหาสมุทร (Blue Finance Gap)

High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (Ocean Panel) ได้ตีพิมพ์รายงานล่าสุด “Ocean Finance: Financing the Transition to a Sustainable Ocean Economy” ซึ่งได้ระบุถึง การลดช่องว่างทางการเงินมหาสมุทร (Blue Finance Gap) จำนวน 7 วิธี เพื่อให้มั่นใจว่า การกระจายผลประโยชน์มีความเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของ “เศรษฐกิจมหาสมุทรอย่างยั่งยืน” (Sustainable Ocean Economy) ดังนี้ การสร้างและการดำเนินงานแนวทางและหลักการการลงทุนแบบใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงการจัดการและการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศมหาสมุทรไปในทิศทางที่ดีขึ้น การสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับความรู้ ข้อมูล และศักยภาพ ของสภาพแวดล้อมและการเงินมหาสมุทรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา การสร้างสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุน โดยรัฐบาลและหน่วยงานทุกระดับมีบทบาทที่สำคัญในการออกกฎเกณฑ์และนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเสถียรถาพ การกระตุ้นให้เกิดกลไกการลงทุนที่รวบรวมเงินทุนให้เปล่าและเงินกู้แบบผ่อนปรน จากองค์กรการกุศลและสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา การสำรวจและสร้างเครื่องมือและกลไกการเงินรูปแบบใหม่ ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมในมหาสมุทรที่ยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ มีการมีส่วนรวม และมีความยั่งยืน ซึ่งสามารถเข้าถึงชุมชนในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะผู้หญิง เยาวชน และกลุ่มชนชายขอบContinue reading “7 วิธีเพื่อลดช่องว่างทางการเงินมหาสมุทร (Blue Finance Gap)”