สหภาพยุโรปมอบเงินอุดหนุนให้ยูกันดา 90.4 ล้านยูโร เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว

เงินอุดหนุนที่ได้รับจะจัดสรรให้กับโครงการต่างๆ เช่น การเกษตรที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่ำ การขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงการจัดการน้ำเสีย พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์และน้ำ) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการขยะมูลฝอย และแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับครัวเรือนและอุตสาหกรรม.ที่มา https://www.afrik21.africa/en/uganda-european-union-grants-e90-4-million-for-green-economy/