แอฟริกาใต้มีการจ้างงานสีเขียว 19,000 ตำแหน่ง ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

GreenCape ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาสาขาเศรษฐกิจสีเขียวไม่แสวงหาผลกำไร ในประเทศแอฟริกาใต้ ได้ฉลองครบรอบ 10 ปี โดยรายงานความสำเร็จในการจ้างงานสีเขียวทางตรงกว่า 19,000 ตำแหน่ง รวมถึงเป็นหุ้นส่วนในการจัดสรรเงินทุนในการสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวกว่า 41,000 ล้านแรนด์ นับตั้งแต่ ปี 2010 เป็นต้นมา ในช่วงเริ่มต้น GreenCape มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนใน Western Cape ต่อมาจึงขยายการดำเนินงานไปสู่ระดับประเทศ โดยครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น น้ำ เกษตรยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน และการเงินสีเขียว อ้างอิง https://www.esi-africa.com/industry-sectors/finance-and-policy/a-decade-of-green-economy-investments-pays-off-in-job-creation/

การสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวในปีงบประมาณ 2021 ของรัฐบาลมาเลเซีย

1) การสานต่อ Green Technology Financial Scheme ด้วยงบประมาณจำนวน 2 ล้านริงกิต เพื่อสนับสนุนภาคเอกชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ในการใช้เทคโนโลยีสีเขียว 2) การนำเสนอ Sustainability Bond เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตสีเขียว 3) การนำเสนอโปรแกรม Save 2.0 ด้วยงบประมาณจำนวน 30 ล้านริงกิต เพื่อสนับสนุนเงินจำนวน 200 ริงกิตให้กับครัวเรือน เพื่อซื้ออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ้างอิง https://www.nst.com.my/news/nation/2020/11/639057/budget-2021-committed-advancing-green-economy-agenda

61% ของบริษัทเชื่อว่า การยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ

The Entrepreneurs Network ได้เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับธุรกิจเอสเอ็มอีและเศรษฐกิจสีเขียว พบว่า ธุรกิจเอสเอ็มอีโดยส่วนใหญ่เชื่อว่า การยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะสร้างโอกาสให้ธุรกิจของตนเองและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย โดยผลสำรวจแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า บริษัท 50% เห็นว่า ลูกค้าคาดหวังให้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ บริษัท 57% เห็นว่า ลูกจ้างต้องการทำงานให้กับบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 2) การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า เอสเอ็มอี 54% ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และเอสเอ็มอี 47% เชื่อว่าสามารถดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากกว่านี้อีก 3) ความช่วยเหลือของรัฐบาลในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า เอสเอ็มอี 38% คิดว่าอยู่ในระดับปานกลาง 30% คิดว่าอยู่ในระดับที่ไม่ดี และ 24% คิดว่าอยู่ในระดับที่ดีแล้ว ที่มา: https://www.circularonline.co.uk/news/61-of-businesses-think-green-economy-presents-positive-opportunities/

สหภาพยุโรปมอบเงินอุดหนุนให้ยูกันดา 90.4 ล้านยูโร เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว

เงินอุดหนุนที่ได้รับจะจัดสรรให้กับโครงการต่างๆ เช่น การเกษตรที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่ำ การขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงการจัดการน้ำเสีย พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์และน้ำ) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการขยะมูลฝอย และแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับครัวเรือนและอุตสาหกรรม.ที่มา https://www.afrik21.africa/en/uganda-european-union-grants-e90-4-million-for-green-economy/

Pavan Sukdev นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมชื่อดัง ได้รับรางวัล Tyler Prize for Environmental Achievement 2020

เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลรางวัล Tyler Prize for Environmental Achievement ประจำปี 2020 ปรากฏว่า Pavan Sukdev นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทูตสันถวไมตรีของ UN Environment Programme (UNEP) และ Gretchen C. Daily นักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ได้รับรางวัลของปีนี้ไปครอบครอง จากการที่ทั้งสองคนเป็นผู้บุกเบิกในการวัดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) ซึ่งก่อให้เกิดการออกมาตรการใหม่ๆ เพื่อที่จะปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ในอดีต Pavan Sukdev ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำในการศึกษา The Economics of Environment and Biodiversity (TEEB) ระหว่างปี 2008 – 2010 โดยมี UNEP เป็นเจ้าภาพ เมื่อ TEEB ฉบับแรกได้เผยแพร่ในปี 2008 ได้ก่อให้เกิดการวางรากฐานในการเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจสีเขียว ต่อมาในปี 2009 ทาง UNEPContinue reading “Pavan Sukdev นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมชื่อดัง ได้รับรางวัล Tyler Prize for Environmental Achievement 2020”