การสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวในปีงบประมาณ 2021 ของรัฐบาลมาเลเซีย

1) การสานต่อ Green Technology Financial Scheme ด้วยงบประมาณจำนวน 2 ล้านริงกิต เพื่อสนับสนุนภาคเอกชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ในการใช้เทคโนโลยีสีเขียว 2) การนำเสนอ Sustainability Bond เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตสีเขียว 3) การนำเสนอโปรแกรม Save 2.0 ด้วยงบประมาณจำนวน 30 ล้านริงกิต เพื่อสนับสนุนเงินจำนวน 200 ริงกิตให้กับครัวเรือน เพื่อซื้ออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ้างอิง https://www.nst.com.my/news/nation/2020/11/639057/budget-2021-committed-advancing-green-economy-agenda