4 อุปสรรคใหญ่ของการเงินมหาสมุทรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) นิตยสาร Nature Communications ได้ตีพิมพ์บทความ Financing a Sustainable Ocean Economy โดยมีเนื้อหากล่าวถึง อุปสรรคที่สำคัญในการจัดหาเงินทุนให้กับเศรษฐกิจมหาสมุทรอย่างยั่งยืน ซึ่งมี 4 ประเด็น ดังนี้. ความอ่อนแอของสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดึงดูดการเงินมหาสมุทรอย่างยั่งยืน การลงทุนภาครัฐและเอกชนที่ไม่เพียงพอในระบบเศรษฐกิจมหาสมุทร เนื่องจากขาดโครงการที่มีคุณภาพและน่าลงทุน ซึ่งมีขนาดข้อตกลงและอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้ตรงกับเงินทุนที่มีอยู่ ประชาชนมีวิสัยทัศน์และความสามารถในการพัฒนาโครงการที่จำกัด ทำให้ไม่เป็นที่ดึงดูดใจของนักลงทุน ระดับความเสี่ยงสัมพัทธ์ที่ยอมรับได้ (Relative Risk Profile) ของการลงทุนมหาสมุทรที่สูงขึ้น ซึ่งการประกันภัยและการบรรเทาความเสี่ยงก็ไม่มีสิทธิเข้าไปจัดการได้ ทั้งนี้ ในช่วงก่อนมีการระบาดของ COVID-19 ได้มีการประเมินว่า เศรษฐกิจมหาสมุทรที่มีขนาด 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2010 จะขยายตัวไปถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2030 อ้างอิง https://phys.org/news/2021-06-major-barriers-sustainable-ocean-economy.html

7 วิธีเพื่อลดช่องว่างทางการเงินมหาสมุทร (Blue Finance Gap)

High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (Ocean Panel) ได้ตีพิมพ์รายงานล่าสุด “Ocean Finance: Financing the Transition to a Sustainable Ocean Economy” ซึ่งได้ระบุถึง การลดช่องว่างทางการเงินมหาสมุทร (Blue Finance Gap) จำนวน 7 วิธี เพื่อให้มั่นใจว่า การกระจายผลประโยชน์มีความเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของ “เศรษฐกิจมหาสมุทรอย่างยั่งยืน” (Sustainable Ocean Economy) ดังนี้ การสร้างและการดำเนินงานแนวทางและหลักการการลงทุนแบบใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงการจัดการและการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศมหาสมุทรไปในทิศทางที่ดีขึ้น การสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับความรู้ ข้อมูล และศักยภาพ ของสภาพแวดล้อมและการเงินมหาสมุทรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา การสร้างสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุน โดยรัฐบาลและหน่วยงานทุกระดับมีบทบาทที่สำคัญในการออกกฎเกณฑ์และนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเสถียรถาพ การกระตุ้นให้เกิดกลไกการลงทุนที่รวบรวมเงินทุนให้เปล่าและเงินกู้แบบผ่อนปรน จากองค์กรการกุศลและสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา การสำรวจและสร้างเครื่องมือและกลไกการเงินรูปแบบใหม่ ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมในมหาสมุทรที่ยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ มีการมีส่วนรวม และมีความยั่งยืน ซึ่งสามารถเข้าถึงชุมชนในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะผู้หญิง เยาวชน และกลุ่มชนชายขอบContinue reading “7 วิธีเพื่อลดช่องว่างทางการเงินมหาสมุทร (Blue Finance Gap)”